Inside President Obama's star-studded 50th-birthday celebration!