Kim Kardashian Makeup Class: Tickets Cost $300 - Life & Style

For $300, You Can Watch Kim Kardashian Get Her Makeup Done (Yeah, We're Serious)